Strona główna    Prześlij do znajomego    Forum dyskusyjne    Pobierz banner    Kontakt
 
 
 
MAŁE DZIECKO
 
RADY I PORADY
 
PRZEDSZKOLE
KĄCIK NAUCZYCIELSKI
 
 
Internet
     
 

>> Przedszkole >> O przedszkolach >> Jak założyć prywatne przedszkole 

Jak założyć prywatne przedszkole

Osoba prowadząca opiekę mad dziećmi, i to niezależnie od ilości dzieci, aby mogła nazwać prowadzoną przez siebie działalność PRZEDSZKOLEM musi spełnić wymogi ustawy o systemie oświaty. W przeciwnym wypadku jest to tylko działalność gospodarcza polegając na sprawowaniu opieki nad dziećmi i wtedy posługiwanie się nazwą PRZEDSZKOLE nie jest uprawnione.

Załączamy najistotniejsze zapisy ustawy:

Ustawa
o systemie oświaty
z dnia 7 września 1991r.


UWAGA - jeśli w treści pisze szkoła obowiązuje to także przedszkola.

Rozdział 8
Szkoły i placówki niepubliczne


Art. 82.
1. Osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły lub placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół,
2. Zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać:
1) oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby,
2) określenie typu szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania, a w przypadku szkoły zawodowej także zawodów lub profili zawodowych w jakich szkoła będzie kształcić,
3) wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki i warunków lokalowych zapewniających bezpieczne i higieniczne warunki osobom przebywającym na jej terenie, zgodnie z odrębnymi przepisami,
4) statut szkoły lub placówki,
5) dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce,

3. Organ, o którym mowa w ust. 1, dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu.

3 a. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji, o którym mowa w ust. 3, zawiera:
1) nazwę organu, który dokonał wpisu do ewidencji szkoły lub placówki,
2) datę i numer wpisu do ewidencji,
3) nazwę i typ szkoły lub placówki,
4) osobę prawną lub fizyczną prowadzącą szkołę lub placówkę,
5) adres szkoły lub placówki,
6) w przypadku szkoły zawodowej - nazwę zawodu lub profilu zawodowego w którym kształci szkoła.

4. Organ, o którym mowa w ust. 1, wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji, jeżeli:
1) zgłoszenie nie zawiera danych wymienionych w ust. 2 i mimo wezwania nie zostało uzupełnione w wyznaczonym terminie,
2) statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.

5. Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić organowi, o którym mowa w ust. 1, w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji. Przepisy ust. 2 - 4 stosuje się odpowiednio.

Art. 84. 1. Szkoła lub placówka działa na podstawie statutu nadanego przez osobę prowadzącą.
2. Statut szkoły lub placówki powinien określać:
1) nazwę, typ szkoły lub cel placówki oraz ich zadania,
2) osobę prowadzącą szkołę lub placówkę,
3) organy szkoły lub placówki oraz zakres ich zadań,
4) organizację szkoły lub placówki,
5) prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów szkoły lub placówki, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły lub placówki,
6) sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność szkoły lub placówki,
7) zasady przyjmowania uczniów do szkoły lub placówki.
3. Osoba prowadząca szkołę lub placówkę może ją zlikwidować z końcem roku szkolnego. W tym przypadku osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów, organ, o którym mowa w art. 82 ust. 1 i 1a oraz gminę, na której terenie jest położona szkoła lub placówka.
4. Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad szkołą. Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wykreśleniu.
 
 
 
 
 
     
 
4 kwietnia 2020 
sobota 4:29
 
HOME
FORUM
PORADNIE
PRZEDSZKOLA
 
 

REKLAMA 
 góra     powrót
© STEP   |   Design by 3xw.pl   |   Hosting Infocomp