Strona główna    Prześlij do znajomego    Forum dyskusyjne    Pobierz banner    Kontakt
 
 
 
MAŁE DZIECKO
 
RADY I PORADY
 
PRZEDSZKOLE
 
KĄCIK NAUCZYCIELSKI
 
Internet
     
 

>> Kącik nauczycielski >> Programy przedszkoli >> PROGRAM EDUKACYJNY „Nasze dzieci są radosne” 

PROGRAM EDUKACYJNY „Nasze dzieci są radosne”

Przedszkole Spłecznego Towarzystwa Edukacji Przedszkolnej w Bydgoszczy realizuje własny program edukacyjny „Nasze dzieci są radosne”. Cechują go nowoczesne kierunki edukacyjne w których podmiotem pracy pedagogicznej jest dziecko, a nie zadania programowe. Naszą pracą wspomagamy naturalny rozwój dziecka dostosowując zadnia do poziomu jego rozwoju, a nie tylko wieku. Dziecko w edukacji przedszkolnej potrzebuje przyjaznego środowiska, sytuacji naturalnych z życia, oraz uczenia się przez zabawę. Jesteśmy bowiem przekonani, że małe dziecko przedszkolne nie jest i nigdy nie będzie uczniem.
W ten sposób przeciwstawiamy się najczęściej stosowanej w przedszkolach normie edukacyjnej polegającej na szkolnym egzekwowaniu od dzieci celów operacyjnych.
Genezą programu jest założenie, że wszystkie dzieci w naturalny sposób są radosne, zaś nasz program edukacyjny tę naturalność wzmacnia i wspomaga podczas osiągania kolejnych etapów umiejętności, sprawności i wiadomości.
Program „Nasze dzieci są radosne” daje przekonanie, potwierdzone praktyką, że nasze dzieci zdobędą zarówno odpowiedni poziom wiedzy i umiejętności, ale także rozwiną inteligencję emocjonalną, będą szczęśliwsze, bardziej pewne siebie i lepiej poradzą sobie w szkole.
Zadowolenie i podziękowania rodziców dzieci które ukończyły przedszkole są dla nas największą nagrodą i zachętą do kontynuacji.

Założenia

Program „Nasze dzieci są radosne” opiera się na fundamentalnej prawdzie, że etap edukacyjny dzieci w wieku 3 do 6 lat charakteryzuje się indywidualnym, a więc nierównym rytmem rozwojowym. Bywają bowiem w okresie przedszkolnym dziecka okresy dużych zmian i takie w których następują one bardzo wolno. Zatem przykładanie wzorca i egzekwowanie jednolitych standardów jest nieuzasadnione, gdyż postępy dziecka należy widzieć w aktualnych jego możliwościach.

Podstawą pedagogiki naszego przedszkola jest koncepcja indywidualnego rozwoju dziecka. Program pozwala aby dziecko w odpowiednim dla siebie rytmie i czasie zdobywało kolejne etapy rozwoju. Dziecko do 6 lat wierzy, że to co chce wykonać zrobi najlepiej, że zawsze mu się uda. Nie potrafi krytycznie odnieść się do swoich możliwości, dlatego każde porównywanie, ocena czy krytyka rani je i krzywdzi. Rozumiemy to i staramy się widzieć „Świat” oczami dziecka, postępując jednak jak dorośli. Gwarantuje to rozwój podczas którego dzieci nie doświadczają stresu zbędnego w procesie edukacyjnym.

Celem jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, we właściwych relacjach ze środowiskiem, przygotowując go do przyszłej nauki w szkole. Cel ten realizowany jest poprzez zadania programowe i działania pedagogiczne w których dziecko może rozwijać się indywidualnie według własnego rytmu rozwojowego, w miłej atmosferze przedszkola i w przyjacielskim stosunku z nauczycielem.

W naukowych kategoriach programów edukacyjnych należy stwierdzić, że jest to program humanistyczny. Cechują go bowiem dążenia, aby zapewnić dzieciom doświadczenia zawierające wewnętrzne nagrody, przygotowanie do życia pełnego i autentycznego. W zadaniach zawarte są: rozwój osobowości i jej integralność oraz autonomia i szacunek dla dziecka.

Obszary edukacyjne

W telegraficznym skrócie przedstawiają się to następująco:

I obszar to - Poznawanie i rozumienie siebie i świata – obejmujący poznawanie otoczenia, rozwijanie odczuć zmysłowych, kształtowanie systemu wartości,

II obszar to - Nabywanie umiejętności przez działanie obejmujący: samodzielność, sprawność, umiejętności manualne i techniczne, czytanie i liczenie, współpracę w grupie,

III obszar to - Rozwijanie inteligencji emocjonalnej w którym zawarte są zadania z zakresu zachowań etycznych, rozwoju myślenia i rozwiązywania problemów oraz umiejętności społecznych.


Zasady pedagogiki

Przyjęte w Programie zasady pedagogiki łączą dorobek wielu autorytetów pedagogiki i psychologii małego dziecka w tym Marii Montessori, prekursorki nowoczesnej pedagogiki.
Podstawową formą tego programu jest zabawa i indywidualne zdobywanie doświadczeń przez dziecko. Zabawa jest sama w sobie narzędziem wychowania, ale ma również charakter wychowawczy.
Celem jest zastosowanie nauczania w zabawie, ponieważ zabawa w odróżnieniu od nauki jest aktywnością szerszą, uniwersalną i naturalną pozwala na zorganizowanie przejścia od zabaw dziecięcych do elementów pracy.
W pracy z dziećmi program zakłada stosowanie pedagogiki opartej na tym, co interesuje dziecko, pobudza jego ciekawość, sprzyja jego uniesieniom i sprawia mu satysfakcję. Niecelowe jest bowiem przymuszanie do nauki lub oczekiwanie wysiłku małego dziecka bez jego zainteresowania, ponieważ tylko przyjemność i ciekawość wywiera i ma na nie wpływ.

W istocie rzeczy założeniem programu jest preferowanie stosowania w maksymalnym stopniu dobrowolnego wyboru aktywności przez dzieci i rezygnacja z przymusu.
Należy jednak zaznaczyć, że „Program” zakłada zdrowo rozumiany kompromis pomiędzy stosowanym prawem wyboru przez dziecko, a wolnością bez ograniczeń prowadzącą do samowoli, czy nawet zwykłej histerii.
Parafrazując możemy powiedzieć: Dziecko nie musi robić co chce, ale musi samo chcieć tego co ma zrobić. Znalezienie tej delikatnej linii oddzielającej prawo do dokonywania wyborów, a koniecznym podporządkowaniem należy do najodpowiedzialniejszych zadań nauczycielki.
Stosując nasz program staramy się zachęcać, zaciekawiać i przekonywać dzieci do zabawy, poznawania i nauki oraz odpowiedniego postępowania. Wierzymy głęboko, że dzieci nie rodzą się niegrzeczne, lecz były tak wychowane, takie zebrały w swoim życiu doświadczenia, więc czasem uporem lub agresją starają się zaznaczyć swoją indywidualność.

Grupy z dziećmi w różnym wieku

Wdrożenie i realizacji programu „Nasze dzieci są radosne” stworzyło możliwość prowadzenia grup mieszanych wiekowo z dziećmi od 3 do 6 lat. Prowadzenie takich grup, choć zalecane w pedagogice przez wiele autorytetów, nie jest w Polsce częstą praktyką. W naszym przedszkolu doświadczenia zdobywałyśmy najpierw przez 6 lat tylko w jednej grupie. Obecnie są już wszystkie grupy są mieszane. Nauczycielki dostrzegają wiele zalet takiego rozwiązania, choć wymaga to profesjonalizmu edukacyjnego i dużego wysiłku. Jednak wyniki sprawiają satysfakcję i rekompensują z nadwyżką nakład pracy i wysiłek.

Przy zagwarantowaniu pełnego przygotowania dzieci do szkoły zalety takiego rozwiązania są następujące:
- dziecko przebywa w naturalnym środowisku, zróżnicowanym, lecz rzeczywistym, najbardziej odpowiednim dla jego rozwoju,
- szybsza i skuteczniejsza jest edukacja społeczna zarówno dzieci starszych jak i młodszych,
- Następuje naturalna i samoistna nauka podstaw tolerancji, partnerstwa i współżycia w środowisku nie ograniczonym wyłącznie do rówieśników,
- następuje szybsza adaptacja i integracja dzieci nowoprzyjętych,
- zachowane są pełne uwarunkowania dla indywidualnego rozwoju dziecka,
- jest możliwy pobyt rodzeństwa w jednej grupie,
- naturalne jest zaangażowanie i opiekuńczość dzieci starszych nad młodszymi oraz możliwość prezentowania przed nimi bogatszych doświadczeń,
- dzieci szybciej dostrzegają i rozumieją zróżnicowane potrzeby i zasady współżycia,
- zachodzi możliwość stosowania zróżnicowanej i ciekawszej organizacji zajęć,
- bogatszy jest rozwój duchowy dzieci, przekładający się na prace plastyczne i różne formy wyrażania siebie.


Program edukacyjny naszego przedszkola różni się od innych tym, że:
1. W większym stopniu dostrzega indywidualność osobowości oraz tempa rozwoju każdego dziecka.
2. Uwzględnia rozwój nie tylko sfery poznawczej ale także emocjonalnej.
3. Preferuje nieoperacyjność celów, co uwzględnia prawo dziecka do indywidualnego i nierównomiernego rozwoju.
4. Podczas planowania pracy zadania programowe niejako wymuszają pierwszeństwo celowości (najpierw „po co”, „w jakim celu” , a potem „w jaki sposób”) co jest logiczną konsekwencją działania.
5. Umożliwia rozwinięcie w dziecku cech, które pomagają mu lepiej zaistnieć w środowisku, nawiązać z nim lepsze relacje.
6. Nakierowany jest na zwiększenie szans osiągnięcia poprzez dziecko sukcesu, który będzie pozytywnie motywował do dalszych działań.
7. Daje dziecku większą swobodę samodzielności dochodzenia do różnych „prawd”.
8. Daje dziecku prawo dokonywania własnych wyborów, ale co za tym idzie uczy odpowiedzialność czyli ponoszenia konsekwencji oraz wymusza konieczność przewidywania.

Rada Pedagogiczna Przedszkola STEP
http://www.step.przedszkolak.pl/
 
 
 
 
 
     
 
9 kwietnia 2020 
czwartek 1:41
 
HOME
FORUM
PORADNIE
PRZEDSZKOLA
 
 

REKLAMA
 góra     powrót
© STEP   |   Design by 3xw.pl   |   Hosting Infocomp