Strona główna    Prześlij do znajomego    Forum dyskusyjne    Pobierz banner    Kontakt
 
 
 
MAŁE DZIECKO
 
RADY I PORADY
 
PRZEDSZKOLE
 
KĄCIK NAUCZYCIELSKI
 
Internet
      Access denied for user 'trzyxwu_6'@'%' to database 'trzyxwu_6'No database selected
 

>> Kącik nauczycielski >> Bieżące artykuły i aktualności >> Edukacja ekologiczna w przedszkolu 

Edukacja ekologiczna w przedszkolu

„ Nie wystarczy wiedzieć, trzeba to stosować,
Nie wystarczy działać, trzeba jeszcze chcieć”.

/Goethe/


We współczesnych czasach coraz więcej mówi się o skażonym środowisku przyrodniczym, które już osiągnęło stopień zanieczyszczenia niebezpieczny dla życia. Zdając sobie sprawę z powagi sytuacji – uczestnicy największego forum ekologicznego świata- „ Szczyt Ziemi” w Rio de Janeiro w 1992 roku – podjęli decyzję zmierzającą do powstrzymania destrukcyjnych procesów degradacji Ziemi. Decyzja ta ma na celu skierowanie świata na drogę ekorozwoju - co oznacza zachowanie wszystkich naturalnych procesów, warunków i zasad, które stwarzają gwarancję utrzymania się życia w całym jego bogactwie i różnorodności. Obecnie także w Polsce trwają prace nad Strategią rozwoju kraju do 2010 roku i Narodową Strategią Edukacji Ekologicznej. Istotnym elementem tych programów powinna stać się edukacja ekologiczna na wszystkich poziomach kształcenia. Sprostanie jednak tym wyzwaniom wymaga między innymi odpowiedzialnego wychowania społeczeństwa, które powinno dążyć do osiągnięcia zamierzonych zmian w osobowości człowieka – jak i jego postępowania.

Można już zauważyć, że coraz więcej uwagi ludzie poświęcają problemowi ochrony środowiska. Naszym moralnym obowiązkiem jest pozostawienia następnym pokoleniom Ziemi nadającej się do życia. Mamy też obowiązek nauczyć dzieci i młodzież „ życia w zgodzie z przyrodą”. Dorosłym trudno jest zmieniać poglądy, styl życia czy sposób postępowania – w stosunku do natury. Dlatego wszelkie nadzieje należy pokładać w młodym pokoleniu, a szczególnie w dzieciach, które posiadają intuicyjne wyczucie funkcjonowania w zgodzie ze światem przyrody.

Ekologia to dziedzina biologii zajmująca się badaniem wzajemnych relacji między organizmami oraz między organizmami a środowiskiem, w którym żyją . Takie holistyczne rozpatrywanie zagadnień pozwala na obiektywną ocenę i diagnozę zjawisk zachodzących w przyrodzie. W taki sam sposób powinny być formułowane cele wychowawczo – dydaktyczne edukacji ekologicznej dla nauczycieli i rodziców. Obowiązkiem dorosłych, a szczególnie nauczycieli i rodziców jest więc edukacja ekologiczna dzieci – taka, by ich intuicyjne i pozytywne nastawienie do przyrody stawało się zachowaniem celowym, by ukształtował się w nich inny styl życia, nowy sposób współdziałania – w harmonii ze środowiskiem przyrodniczym, społecznym i kulturowym.
W wychowaniu ekologicznym nie wolno pominąć walorów estetycznych, etycznych i emocjonalnych. Jeśli to wszystko będzie brane pod uwagę – to wtedy dzieci będą czuły się i będą wiedziały, że są częścią świata przyrody. Zrozumieją także, że muszą tak postępować, by nie zakłócić równowagi funkcjonowania bogatego świata organizmów, gdyż każdy z nich jest bezwzględnie potrzebny. Cele poznawcze powinny więc obejmować wiedzę o środowisku, jego ochronie i zagrożeniu. Cele te powinno łączyć się z odpowiednim kształtowaniem postaw nacechowanych wrażliwością i szacunkiem dla środowiska, całej ożywionej przyrody oraz racjonalnego i przemyślanego wykorzystania jej bogactw.

Ważną rolę w tym procesie odgrywają zapoczątkowana już w przedszkolu edukacja, która polega na kształtowaniu u dzieci przedszkolnych odpowiedzialności za stan przyrody poprzez budzenie świadomości ekologicznej. Wiedzę przyrodniczą kształtujemy przez całe życie, a edukacja przyrodnicza w przedszkolu – to jeden z bardzo ważnych etapów tego procesu. Jakość i zakres doświadczeń przyrodniczych dzieci zależy w dużej mierze od wpływu środowiska, w którym żyją.
Dziecko to istota, która wchodzi intensywnie w relacje z bliższym i dalszym otaczającym je światem – jest więc elementem systemu ekologicznego. W przedszkolu jest wiele okazji do rozbudzania wrażliwości ekologicznej, ponieważ nie ma tam granic między przedmiotami. Szansą spełnienia przewidywanych oczekiwań jest zamierzona, dobrze przemyślana i zorganizowana praca wychowawczo – dydaktyczna nauczyciela, w której wykorzystuje on całe bogactwo środków, metod i form. Dzieci mogą zaznajomić się ze światem roślin, zwierząt, z przyrodą nieożywioną – a także nauczyć się dostrzegać i przeżywać jej piękno. Obcowanie z przyrodą pozwala także na zdobycie wielu umiejętności i doświadczeń – co na pewno zaprocentuje w przyszłości.

Edukacja ekologiczna jest także nierozłącznie związana z działalnością promującą zdrowy styl życia. W ramach podstawy programowej w obszarze edukacyjnym „ Poznawanie i rozumienie siebie i świata”- można także popularyzować i rozwijać działalność ekologiczną wśród najmłodszych. Normalnie rozwijające się dziecko charakteryzuje głód wiedzy, co objawia się serią niekończących się pytań. Należy więc rozbudzać i zaspakajać ciekawość dzieci – a zarazem kształtować poczucie odpowiedzialności za stan przyrody. Dzieci już od najmłodszych lat muszą być świadome , że niszcząc kartki – zubożają lasy, że śmieci należy segregować, że myjąc zęby należy zakręcać kran oszczędzając w ten sposób wodę itd. Edukacja ekologiczna dziecka polega więc na łączeniu ze sobą szeregu elementów związanych z codziennym życiem.

Rozwój aktywności dziecka przedszkolnego uwarunkowany jest przede wszystkim możliwością zaspokajania jego potrzeb i zainteresowań.
Treści przyrodniczo – ekologiczne w sposób szczególny tą aktywność wyzwalają, pobudzając dziecko do działania, rozwijają jego osobowość. Aby więc osiągnąć pozytywne rezultaty w działalności ekologicznej należy dzieciom stwarzać okazje do: obserwowania i oglądania, poznawania i przeżywania, doświadczania i badania, wypowiadania się oraz działania i tworzenia.

Wiedza z zakresu ekologii to przede wszystkim problemy i odpowiedzi na pytania;
Dlaczego?, Co by się stało gdyby?, Jak to się stało?, Co było przyczyną?.

W edukacji ekologicznej dzieci dużą rolę odgrywają metody aktywizujące tj./ odkrywanie, poszukiwanie, przeżywanie, działanie/ jak i też dobór odpowiednich form pracy tj.:
- wycieczki i spacery do różnych ekosystemów, instytucji, zakładów pracy itp.,
- udział w różnych akcjach związanych z ochroną środowiska naturalnego człowieka,
- udział w konkursach i uroczystościach o tej tematyce.

Zagadnienia z edukacji ekologicznej nauczyciel może realizować w każdej nadarzającej się sytuacji wykorzystując umiejętnie chłonność umysłu dziecka. Chcąc lepiej kształtować postawy proekologiczne dzieci – można także uroczyście obchodzić takie święta jak:

- Dzień Wiosny – 21 marca,
- Światowy Dzień Meteorologii – 23 marca,
- Tydzień Czystości Wód – od 1 do 7 kwietnia,
- Światowy Dzień Ziemi – 22 kwietnia,
- Dzień Lasu i Zadrzewień – 5 czerwca,
- Dzień Leśnika – pierwsza niedziela czerwca,
- Dzień Ekologa – 19 września,
- Dzień Ochrony Przyrody – 30 września.

Sebastian Stec powiedział „ Dzieci są kwiatami, które oświecamy, ale to one same rozkwitają pełnią swojej wolności i piękna”. I to jest prawda, ponieważ dzieci stać na więcej niż dorosłych – są bardziej naturalne, rzetelne, wytrwałe i opiekuńcze. Edukacja ekologiczna prowadzona systematycznie i kompleksowo – powinna w przyszłości zaprocentować i przynieść efekty. Zdobyta wiedza pozwoli zachować piękno i równowagę w tym fascynującym, tajemniczym świecie – „naszym wspólnym domu”.


Bibliografia:
- Przyroda przeżywana i obserwowana z dzieckiem przedszkolnym, E. Janik, WSiP, W-wa 1998r.,
- Ten piękny i tajemniczy świat, T. Gałczyński, ULEP/GRID, W – wa 1997r.,
- Rabe, Edukacja w przedszkolu.


Alicja Szafraniak
 
 
 
 
 
     
 
26 października 2021 
wtorek 7:54
 
HOME
FORUM
PORADNIE
PRZEDSZKOLA
 
 

REKLAMA

Access denied for user 'trzyxwu_6'@'%' to database 'trzyxwu_6'No database selected


 góra     powrót
© STEP   |   Design by 3xw.pl   |   Hosting Infocomp