MAŁE DZIECKO
 
RADY I PORADY
 
PRZEDSZKOLE
 
KĄCIK NAUCZYCIELSKI
 
     
INNE RÓŻNE TEMATY I WĄTKI

Forum > INNE RÓŻNE TEMATY I WĄTKI > PRZEDSZKOLE DOFINANSOWANIE
rozpocznij nowy wątek   |  lista wątków  |   lista kategorii  

Autor: andrzej 19.07.2011 21:45  
PRZEDSZKOLE DOFINANSOWANIE
WITAM MOŻE MI KTOŚ PODPOWIE ,NIE MA W NASZEJ GMINIE PRZEDSZKOLA WIĘC ZAPISAŁEM DZIECKO DO PRZEDSZKOLA W SĄSIEDNIEJ GMINIE ,PODOBNO NALEŻY MI SIĘ DOFINANSOWANIE Z MOJEJ GMINY .JAK JE UZYSKAĆ .
wyślij odpowiedź


Autor: ania 22.07.2011 01:16  
dofinansowanie
http://www.finansepubliczne.bdo.pl/biuletyn/90/dotacje-ze-srodkow-publicznych/zwrot-dotacji-dla-przedszkola-polozonego-na-terenie-innej-gminy.html

Zwrot dotacji dla przedszkola położonego na terenie innej gminy
(Autor: Piotr Walczak, Źródło: Ekspert Budżetowy)
Na podstawie zawartego porozumienia z sąsiednią gminą nasza gmina przekazuje dotację z tytułu pokrycia kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami naszej gminy w przedszkolach w gminie sąsiedniej. Na podstawie ww. porozumienia gmina sąsiednia kwartalnie podaje nam informację o liczbie dzieci z terenu naszej gminy, które uczęszczały do przedszkola i kwocie, którą przekazujemy na rzecz gminy sąsiedniej. Jednakże sąsiednia gmina nieprawidłowo obciążyła nas rozliczeniem za ostatni kwartał ubiegłego (2010) roku i w maju 2011 r. przesłała korektę rozliczenia za rok poprzedni, występując o przekazanie brakującej kwoty dotacji. Faktycznie pomyłka miała miejsce, gdyż pomimo poniesienia kosztów pobytu dziecka nie uwzględniła go w rozliczeniu. Czy w tej sytuacji możemy przekazać środki w 2011 roku dotyczące rozliczenia za 2010 rok? Wątpliwość związana jest z faktem, że dotacja ma charakter roczny, a porozumienie nie reguluje kwestii ostatecznego rozliczenia za dany rok. W porozumieniu jest tylko zapis, że gmina zobowiązuje się do przekazywania kwot dotacji raz na kwartał w terminie 14 dni od otrzymania odpowiedniego dokumentu finansowego z wykazem dzieci.


Obowiązek pokrycia kosztów dotacji ma swoje źródło w przepisach ustawy o systemie oświaty i jest niezależny od ewentualnych porozumień zawieranych między zainteresowanymi gminami.


Pytanie nie daje jednoznacznej pewności co do stanu faktycznego, dlatego też należy rozważyć trzy sytuacje. Po pierwsze i po drugie - dziecko z danej gminy uczęszcza do przedszkola publicznego, prowadzonego przez inny podmiot niż jednostka samorządu terytorialnego, w innej gminie oraz dziecko z danej gminy uczęszcza do przedszkola niepublicznego w innej gminie. Wówczas z mocy przepisów ustawy z 7.9.1991 r. o systemie oświaty (t.j. z 2004 r., Dz.U. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) gmina, której dziecko uczęszcza do przedszkola publicznego lub niepublicznego, ma obowiązek pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez gminę, na terenie której funkcjonują przedszkola, do których uczęszcza dziecko, na rzecz przedmiotowych przedszkoli - w wysokości określonej przez przepisy powołanej ustawy (art. 80 ust. 2a ustawy - w przypadku przedszkola publicznego i art. 90 ust.2c ustawy - w przypadku przedszkola niepublicznego).

W opisanym stanie faktycznym jest obowiązek wyrównania kwoty przekazanej tytułem zwrotu kosztów dotacji udzielonej na rzecz przedszkoli przez inną gminę, nawet jeżeli będzie to miało miejsce w następnym roku.

Trzecia sytuacja zakłada uczęszczanie dziecka danej gminy do przedszkola publicznego prowadzonego przez inną gminę. Ustawa o systemie oświaty nie daje podstaw do pokrywania przez gminę, której dziecko jest mieszkańcem, kosztów ponoszonych przez gminę prowadzącą przedszkole, do którego uczęszcza dziecko. Dopuścić jednak należy możliwość zawarcia przez zainteresowane gminy porozumienia związanego z realizacją zadania z zakresu ustawy o systemie oświaty - w oparciu o przepisy ustawy z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2001 r., Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.).


Jeżeli treścią takiego porozumienia jest w szczególności zobowiązanie gminy do pokrycia kosztów pobytu każdego dziecka uczęszczającego do przedszkola prowadzonego przez drugą gminę, w określonej w porozumieniu wysokości, obowiązek ten pozostaje aktualny także po upływie danego roku budżetowego.


W rozważanym stanie faktycznym należałoby zatem przekazać wyrównanie dotacji w 2011 roku, na podstawie otrzymanej korekty ostatecznego rozliczenia dotacji przekazywanej z tytułu pokrycia kosztów pobytu dzieci w przedszkolach prowadzonych przez sąsiednią gminę. Najważniejsze jest bowiem powołane zobowiązanie, a brak w porozumieniu postanowień technicznych dotyczących sposobu jego realizacji nie może skutkować niewypełnieniem umownie określonego obowiązku. Może być natomiast okolicznością uzasadniającą wprowadzenie do porozumienia postanowień normujących techniczne aspekty opisywanej sytuacji.

Piotr Walczak
wyślij odpowiedź


Dodaj swoją opinię
Tytuł:
Komentarz:
Imię, nazwisko:
Adres email:
 
  ###   #####  #####  ##### 
 #  #  #   # #   # #   # 
 #   #    # #    #   # 
 #   #  #####  ######  ###### 
 #   #    # #   #    # 
 #  #  #   # #   # #   # 
  ###   #####  #####  ##### 
Kod zabezp.:

     
 góra     powrót
© STEP   |   Design by 3xw.pl   |   Hosting Infocomp