MAŁE DZIECKO
 
RADY I PORADY
 
PRZEDSZKOLE
 
KĄCIK NAUCZYCIELSKI
 
     
INNE RÓŻNE TEMATY I WĄTKI

Forum > INNE RÓŻNE TEMATY I WĄTKI > Planuję otworzyć prywatne przedszkole
rozpocznij nowy wątek   |  lista wątków  |   lista kategorii  

Autor: asia 29.04.2009 21:05  
Planuję otworzyć prywatne przedszkole
PYT: Planuję otworzyć prywatne przedszkole i w związku z tym chciałabym prosić o podanie aktów prawnych regulujących wszystkie kwestie z tym związane (m.in. odnośnie warunków jakie muszą spełniać budynki/pomieszczenia, w których będzie prowadzona tego typu działalność, wyposażenia toalet, kuchni; posiłki będą dostarczane przez firmę zewnętrzną, etc.)

Jednostka prowadząca działalność gospodarczą w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi w połączeniu z wyżywieniem, w świetle istniejących przepisów prawa, są placówkami żywienia zbiorowego zamkniętego (również w przypadku żywienia cateringowego niewielkiej grupy dzieci). Dlatego też placówki te zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa, określających warunki jakie muszą być spełnione przez zakłady branży żywnościowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci.

Podstawowe akty prawne to:
- Rozporządzenie (WE) 852 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 29 .04. 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (DZ. Urz. L 139 z 30.04.2004r.) zał. II
- Ustawa z dn. 25 sierpnia 2006r o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2006r. nr 171, poz.1225) wraz aktami wykonawczymi,
- Rozporządzenia Ministra Zdrowia. z dn. 17 kwietnia 2007r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego zamkniętego (DZ.U. z 2007r. nr 80, poz. 545).
- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 2 lutego 2006r w sprawie badań do celów sanitarno epidemiologicznych opublikowane w Dz.U z 2006r. nr 25, poz.191)

Każdy zakład prowadzący żywienie zbiorowe, zgodnie z art. 63 ust.1 ustawy z 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia podlega obowiązkowi zatwierdzenia działalności przez terenowo właściwy organ PIS na zasadach określonych w rozdziale II art. 6 rozporządzenia nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych.
W tym celu należy skierować wniosek do właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności - Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, o stwierdzenie spełnienia wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w procesie przygotowywania posiłków i zapewnienia ich właściwej jakości zdrowotnej. Wymagania te określone są w załączniku II cytowanego powyżej rozporządzenia (WE) nr 852/2004.
Placówki żywienia zbiorowego zamkniętego, zobowiązane są do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego poprzez respektowanie Dobrej Praktyki Żywienia Zbiorowego. Dobra Praktyka Żywienia Zbiorowego, oprócz wymagań sanitarno-higienicznych, uwzględnia takie aspekty jak, wartość odżywcza posiłków, sposób planowania jadłospisów oraz jakość organoleptyczna posiłków.

Podejmując decyzję o wprowadzeniu żywienia cateringowego dla małych dzieci, konieczne jest zwrócenie uwagi na to, czy firma dostarczająca posiłki spełnia wymagania sanitarno – higieniczne, ale również czy uwzględnia specyfikę żywienia przeznaczonego dla małych dzieci pod względem wartości odżywczej, odpowiednio dobranych produktów minimalnie przetworzonych, z ograniczaniem substancji dodatkowych i barwników, o zmniejszonej zawartości soli. Zakład, który dostarczałby obiady, powinien specjalizować się w żywieniu dzieci.

Ponadto bardzo istotne jest zapewnienie właściwych, higienicznych warunków przewożenia posiłków oraz ich porcjowania, w taki sposób aby temperatura porcji podawanej dzieciom była właściwa; porcjowanie posiłków musi odbywać się w tzw. "strefie czynności czystych" .

Konieczne jest również zapewnienie oddzielnego pomieszczenia, przeznaczonego do higienicznego zmywania i wyparzania naczyń stołowych - "strefa czynności brudnych". W placówce należy również zapewnić odpowiednią ilość naczyń stołowych dla dzieci; naczynia jednorazowego użytku nie są wskazane dla małych dzieci, głównie ze względów bezpieczeństwa, jak również estetycznych.

Pracownicy zatrudnieni przy porcjowaniu posiłków powinni uzyskać określone przepisami o chorobach zakaźnych i zakażeniach orzeczenia lekarskie do celów sanitarno - epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby. Zatrudnione osoby powinny być również przeszkolone z zakresu zasad Dobrej Praktyki Higienicznej. Są one zobowiązane do zachowania czystości osobistej i używania odzieży ochronnej, a także powinny mieć dostęp do oddzielnej ubikacji. Wszelkie węzły sanitarne powinny być wyposażone w odpowiednią naturalną lub mechaniczna wentylację (3 i 6 ust. I rozdziału, załącznika II rozporządzenia (WE) nr 852/2004).

Odpowiedzialność za warunki higieniczno – sanitarne w placówce oraz przygotowanie i przeszkolenie personelu ponosi właściciel zakładu.

Więcej szczegółowych informacji można uzyskać korzystając z dostępnych na rynku poradników z zakresu dobrej Praktyki Żywienia Zbiorowego (Lista zatwierdzonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego poradników dostępna jest na stronie internetowej: www.gis.gov. pl )
wyślij odpowiedź


Autor: Net-komp 11.05.2010 14:32  
Żywienie przedszkolaków tylko z programem WIKT

www.wikt.pl
wyślij odpowiedź


Dodaj swoją opinię
Tytuł:
Komentarz:
Imię, nazwisko:
Adres email:
 
  ###   #   #####  ##### 
 #  #  ##  #   # #   # 
 #   # # #     #    # 
 #   #  #   #####  ##### 
 #   #  #  #       # 
 #  #   #  #    #   # 
  ###  ##### #######  ##### 
Kod zabezp.:

     
 góra     powrót
© STEP   |   Design by 3xw.pl   |   Hosting Infocomp