MAŁE DZIECKO
 
RADY I PORADY
 
PRZEDSZKOLE
 
KĄCIK NAUCZYCIELSKI
 
     
O PRACY PRZEDSZKOLI I NAUCZYCIELEK

Forum > O PRACY PRZEDSZKOLI I NAUCZYCIELEK > Gdy nie ma przedszkola w gminie...... mega problem
rozpocznij nowy wątek   |  lista wątków  |   lista kategorii  

Autor: Justyna Antonik 27.03.2008 13:52  
Gdy nie ma przedszkola w gminie...... mega problem
W mojej gminie nie ma przedszkola!!!!. Moje 3 letnie dziecko chodziło dotąd do przedszkola w sąsiedniej gminie gdyż tam miałam czasowe zameldowanie.Problem polega na tym, że gmina cofnęła dofinansowanie gdyż wymagany jest od niedawna STAłY meldunek. Niedawno dowiedziałam się że będę musiała płacić za przedszkole ok 800 zł. Absurd bo zarabiam niecały tysiąc
Wójt odmawia pomocy powołując się na to iż nie ma obowiązku dopłacać mojemu dziecku do przedszkola poza swoją gminą - ale pomija przy tym fakt że w jego gminie przecież nie ma przedszkola!!!! Przedszkole z sąsiedniej gminy pozostawi dziecko w przedszkolu a i owszem - jeżeli udokumentujemy stałe zameldowanie na jej terenie :))))
Błagam pomocy. Czy są jakieś przepisy regulujące tą całą chorą sytuację. Czy moje dziecko nie ma prawa do przedszkola?
wyślij odpowiedź


Autor: Jurek Stepniewski 27.03.2008 18:36  
Odp:Gdy nie ma przedszkola w gminie...... mega problem
Gmina ma obowiązek ustawowy zagwarantować dzieciom wychowanie przedszkolne. W przypadku braku przedszkola winna ponosić koszty pobytu dzieci w gminach sąsiednich. Można jedynie w tej sprawie wesprzeć zapisami ustawy.

USTAWA o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.

Art. 5. ust 5. Zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, ... należy do zadań własnych gmin.
Art. 14. 1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3-6 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego.
Art. 14a. ust 1. Rada gminy ustala sieć prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Art. 79. ust 1. Przedszkola, szkoły i prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego (gminy) są jednostkami lub zakładami budżetowymi.
1a. Szkoła publiczna, przedszkole publiczne, pokrywają koszty swojej działalności z dotacji przewidzianej w budżecie tej jednostki (gmin) na zadania oświatowe.
Art. 80. ust 2a. Jeżeli do przedszkola, o którym mowa w ust. 1, uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 2.

I na koniec jeśli to nie wystarczy można szukać wsparcia w Kuratorium

Art. 31. Kurator oświaty, w imieniu wojewody, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oświaty określone w ustawie i przepisach odrębnych na obszarze województwa, a w szczególności:
1) sprawuje nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi szkołami które znajdują się na obszarze danego województwa,
2) wydaje decyzje administracyjne w sprawach określonych w ustawie,
5) wykonuje zadania organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
wyślij odpowiedź

Autor: Justyna 27.03.2008 23:27  
Gdy nie ma przedszkola w gminie...... mega problem
Panie Jurku,
Dziękuję serdecznie za pomoc - wreszcie wiem jakimi przepisami mogę sie podeprzeć w walce o prawa mojego dziecka. Obawiam się że będę musiała zapewne stoczyć nie lada bój z urzędnikami, szanownym panem wójtem mojej gminy, radą ...Pozostaje mi tylko cicha nadzieja że uda mi się podołać wyzwaniu a dzięki Pana pomocy troszkę bardziej optymistycznie spojrzałam na sprawę
Jeszcze raz dziękuję.
wyślij odpowiedź

Autor: Agnieszka K. 06.03.2009 19:18  
Gdy nie ma przedszkola w gminie...... mega problem
Posłużyłam się pańską opinią w sprawie dotacji pobytu dziecka w przedszkolu, ale niestety taką otrzymałam odpowiedź:"Natomiast nie ma Pani/Pan racji pisząc, że gmina ma obowiązek zwracać w opisanej sytuacji dotacje, a to z tego względu, że przepis nart.80 ust.2a ustawy oświatowej ma zastosowanie wyłącznie do zwrotu kosztów dotacji udzielonej dla przedszkola, o którym mowa w ust.1 tego przepisu, a więc dla przedszkola niewymienionego w art.79 ustawy oświatowej (tj. dla przedszkola publicznego, które nie jest prowadzone przez ministra ani przez jednostkę samorządu terytorialnego). Przepis nie nakazuje zwracać dotacji przedszkolu z art.79 (tu należy rozumieć -prowadzonemu przez gminę w formie zakładu budżetowego)." Czy mógłby Pan mi wyjaśnić przerspis, który nie nakazuje zwracać dotacji oraz które przedszkola są czyje (ministra itd.)
wyślij odpowiedź

Autor: Jurek Stepniewski 09.03.2009 19:17  
Odp:Gdy nie ma przedszkola w gminie...... mega problem
Widać z odpowiedzi, że gmina stara sie Panią zniechęcić do dochodzenia stosując wybrane z rozdziału fragmenty i je interpretuje matacząc zapisami.
Główny podział przedszkoli to: publiczne prowadzone przez gminy oraz niepubliczne prowadzone przez inne podmioty, w tym osoby fizyczne. Wszystkie zapisy nakazują gminom finansować przedszkola, albo zwracać dotację. W przypadku niepublicznych jest to 75% kosztów publicznego przedszkola.
Poniżej cały tekst rozdziału o finansowaniu z którego nie można wyodrębniać i interpretować wybranych artykułów. Wynika z niego, że gmina ma ustawowy obowiązek ponoszenia ciężaru edukacji przedszkolnej dzieci z własnej gminy.

Rozdział 7 USTAWY z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Finansowanie szkół i placówek publicznych
Art. 79. 1. Przedszkola, szkoły i placówki publiczne zakładane i prowadzone przez ministrów i jednostki samorządu terytorialnego są jednostkami lub zakładami budżetowymi. Zasady gospodarki finansowej tych szkół, przedszkoli i placówek określają odrębne przepisy, z zastrzeżeniem ust. 1a.
1a. Szkoła publiczna, przedszkole publiczne i placówka publiczna prowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego, będące zakładem budżetowym, pokrywają koszty swojej działalności z przychodów własnych oraz z dotacji przewidzianej w budżecie tej jednostki na zadania oświatowe, o których mowa w art. 5a ust. 2.
1b. Do dotacji, o których mowa w ust. 1a, nie stosuje się przepisu art. 19 ust. 10 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69).
2. Przedszkola, szkoły i placówki, o których mowa w ust. 1, będące jednostkami budżetowymi mogą tworzyć środki specjalne na zasadach określonych w odrębnych przepisach, z zastrzeżeniem ust. 2a.
2a. Szkoły i placówki artystyczne, placówki, o których mowa w art. 2 pkt 7, dla uczniów szkół artystycznych oraz placówki doskonalenia nauczycieli będące jednostkami budżetowymi mogą uzyskiwać środki finansowe z tytułu działalności usługowej, wydawniczej i szkoleniowej oraz z innych źródeł określonych w przepisach o finansach publicznych. Środki te są przekazywane na rachunek środków specjalnych tych szkół lub placówek z przeznaczeniem na poprawę warunków realizacji ustawowych i statutowych zadań szkoły lub placówki.
3. Plan finansowy środków specjalnych, o których mowa w ust. 2 i 2a, zatwierdza dyrektor na wniosek rady przedszkola, szkoły lub placówki.
projekty ustaw
Art. 80. 1. Przedszkola, szkoły i placówki publiczne nie wymienione w art. 79 prowadzą gospodarkę finansową według zasad określonych przez organ lub podmiot prowadzący szkołę.
2. Przedszkola, o których mowa w ust. 1, otrzymują na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.
2a. Jeżeli do przedszkola, o którym mowa w ust. 1, uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 2.
2b. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7, otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu gminy w wysokości nie niższej niż 50 % wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę.

3. Szkoły, o których mowa w ust. 1, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia odpowiedniego typu i rodzaju szkół, w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego. W przypadku nieprowadzenia przez jednostkę samorządu terytorialnego szkoły tego samego typu i rodzaju podstawą ustalenia wysokości dotacji jest kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
3a. Placówki publiczne, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7, prowadzone przez osoby prawne i fizyczne otrzymują na każdego wychowanka dotację z budżetu powiatu w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego wychowanka w placówkach tego samego rodzaju prowadzonych przez powiat. W przypadku nieprowadzenia przez powiat placówki publicznej danego rodzaju podstawą ustalenia wysokości dotacji jest kwota przewidziana na jednego wychowanka placówki tego rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
3b. Placówki publiczne prowadzone przez osoby prawne i fizyczne, niewymienione w ust. 3a, mogą otrzymywać dotacje z budżetu powiatu w wysokości i na zasadach ustalonych przez radę powiatu.
3c. Dotacje, o których mowa w ust. 2-3a, są przekazywane w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.
4. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 2-3a, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji i zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji.
5. Publiczne szkoły artystyczne niewymienione w art. 79 otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu państwa w wysokości równej wydatkom przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
6. Dotacje, o których mowa w ust. 5, są przekazywane w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.
7. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 5, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji i zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji.
Art. 81. Szkoły i placówki publiczne oraz organy prowadzące te szkoły i placówki są zwolnione z podatków oraz opłat z tytułu odpowiednio: zarządu, użytkowania lub użytkowania wieczystego nieruchomości szkolnych, z tym że z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na zasadach określonych w odrębnych ustawach.
wyślij odpowiedź

Autor: miwues 13.03.2009 12:53  
Przepisy przeczytałem, ale gdzie tkwi błąd w rozumowaniu gminy? Na prawie finansowym się nie znam, więc pytam, bo temat mnie też interesuje.
wyślij odpowiedź

Autor: Jurek Stepniewski 16.03.2009 21:42  
Odp:Gdy nie ma przedszkola w gminie...... mega problem
Jak nie wiadomo o co chodzi, wtedy na pewno chodzi o pieniądze.
Zatem odpowiedź nasuwa się sama, gminy odmawiając dofinansowania oszczędzają w wydatkach. W przeciwieństwie do szkół budżet państwa nie finansuje edukacji przedszkolnej, gdyż to jest ustawowe zadanie gminy.
Jeśli w gminie nie ma przedszkola dofinansowanie jest bezwzględnie należne i gmina nie może odmówić. Podobnie należy traktować sytuacje jeśli ilość miejsc w przedszkolu gminy nie jest wystarczająca. Dofinansowanie polega na rozliczeniu się z gminą w której do przedszkola chodzi dziecko.
Większy jest problem jeśli gmina ma przedszkola, a w nich wolne miejsca, zaś rodzice z różnych powodów chcą zawozić dzieci do przedszkola w gminie sąsiedniej. Tutaj gmina formalnie spełnia swój obowiązek prowadząc i finansując przedszkola własne. Dofinansowanie dziecka chodzącego do przedszkola w innej gminie spowoduje zwiększenie wydatków, na cozgoda jest udzielana bardzo niechętnie i trzeba znaleźć argumenty na pozytywny finał.
wyślij odpowiedź

Autor: Ola 29.07.2009 23:36  
ollla
Mam pytanko, może ktoś sie orientuje w tych sprawach. Chce oddac dziecko do przedszkola niepublicznego bo do publicznego sie nie dostało poniewaz ja nie pracuję a do pracy chcialabym iść. Ale miesieczny koszt przedszkola (660 zł) jest dla mnie troche za duzy. Czy istnieje cos takiego jak dotacja dla rodziców do przedszkola niepublicznego?? Jezeli tak to gdzie trzeba złożyć stosowny wniosek lub o taką dotacje sie starac??
wyślij odpowiedź

Autor: Majka 07.04.2010 21:55  
Co wy na to ? Ko mi pomoże..
Majka
zapisałam dziecko do przedszkola w sąsiedniej gminie(pracuje tam w urzędzie)mąz też pracuje w sąsiedniej gminie.Więc wygodnie byłoby wozić dziecko tam do przedszkola/Pani dyrektor kazała mi ustalić z Wójtem mojej gminy i gminy sąsiedniej czy moja gmina pokryje koszty - dofinansowanie.Jak pokryje dofinansowanie to dyr.przyjmie dziecko.Napisałam wniosek do wójta w swojej gminie i i tel.powiedzieli że wniosek będzie rozpatrzony negatywnie -brak pieniędzy!
W mojej gminie to mój pierwszy przypadek nikt sie nie upominał o dofinansowanie wcześniej.Moim zdaniem powinni zwrócić koszty bo nie zapewniają mojemu dziecku 9-godzin opieki a te 5 godz. mnie nie urządza.Tam tylko chodzą dzieci niepracujących rodziców.Wójt Gminy i Skarbnik w której pracuję byliby zadowoleni jakby sąsiednia gmina zwracała im koszty. Bardzo proszę o radę.
Jestem zdesperowana poruszę wszystko i wszystkich by dziecko chodziło do przedszkola.Już szykuje pismo do kuratorium ale teraz czekam na pisemną odpowiedz (negatywną) i zaczynam działać.
teraz chodzą mi myśli założenia prywatnego lub domowego przedszkola wtedy wójt będzie musiał dopłacać nie do 1 dziecka ale np. do 10 hiiii
W mojej gminie jest 2 przedszkola a właściwie 2 oddziały szkolno-przedszkolne czynne 5 godz. My z mężem jesteśmy poza domem 9 godz.więc oddanie dziecka do takiego przedszkola odpada podałam takie uzasadnienie we wniosku.......
wyślij odpowiedź

Autor: Małgorzata Chabzda 21.06.2011 12:43  
a gdy nie ma żłobka w gminie?
Witam a w przypadku gdy w gminie nie ma żłobka i muszę dziecko wozić do miasta do żłobka prywatnego ( koszt 1200 zł) to czy jest jakieś prawo na które można się powołać by gmina choć w części mnie dofinansowała? Tymbardziej że wójt nie planuje otwarcia żadnej placówki żłobkowej w najbliższym czasie?....
wyślij odpowiedź

Autor: mama 21.06.2011 17:14  
a gdy nie ma żłobka w gminie
Będzie takie prawo jak pani sobie sama je stworzy.Proszę nie pisać bzdur- nikt nie zagwarantuje miejsca w przedszkolu to tym bardziej w żłobku.Stać panią na płacenie 1200 za żłobek, to stać będzie także na nianię.
wyślij odpowiedź

Autor: urzędnik 02.11.2011 12:41  
zwrot dotacji
Gmina X ma obowiązek zwracać część dotacji udzielonej przez Gminę Y do przedszkola NIEPUBLICZNEGO w Gminie Y, jeżeli chodzą do niego dzieci z terenu Gminy X.
Natomiast żaden przepis nie nakazuje Gminie X zwracać dotacji Gminie Y, jeśli dzieci z Gminy X chodzą do przedszkola PUBLICZNEGO w Gminie Y.
wyślij odpowiedź

Autor: mama 28.11.2011 21:56  
punkt przedszkolny
czy punkty przedszkolne finansowane przez Unie Europejską działają na tych samych zasadach co przedszkola publiczne
wyślij odpowiedź

Autor: Kaja Kot 24.04.2012 11:01  
co robić gdy chcą zlikwidować przedszkole
W mojej gminie przedszkole istnieje 2 lata. Uczęszcza do niego 21 dzieci, a teraz Wójt chce je zamknąć gdyż twierdzi że nie ma pieniędzy na jego utrzymanie. A co dalej z naszymi dziećmi? Co my rodzice możemy zrobić?
wyślij odpowiedź

Autor: MAma 24.04.2012 11:44  
Odp:co robić gdy chcą zlikwidować przedszkole
Pisać odwołanie od decyzji wójta z załącznikiem w postaci petycji,podpisanej przez rodziców.Powodzenia !
wyślij odpowiedź


Dodaj swoją opinię
Tytuł:
Komentarz:
Imię, nazwisko:
Adres email:
 
  #  #    #######  ##### 
 ##  #  #  #    #   # 
 # #  #  #  #    #   # 
  #  #  #  ######  ###### 
  #  #######    #    # 
  #     #  #   # #   # 
 #####    #  #####  ##### 
Kod zabezp.:

     
 góra     powrót
© STEP   |   Design by 3xw.pl   |   Hosting Infocomp