MAŁE DZIECKO
 
RADY I PORADY
 
PRZEDSZKOLE
 
KĄCIK NAUCZYCIELSKI
 
     
O PRACY PRZEDSZKOLI I NAUCZYCIELEK

Forum > O PRACY PRZEDSZKOLI I NAUCZYCIELEK > Powstanie zerówki
rozpocznij nowy wątek   |  lista wątków  |   lista kategorii  

Autor: Maria 08.02.2007 19:23  
Powstanie zerówki
Dzien dobry. U nas jest przedszkole od 3 do 5 lat. Chcielibyśmy, aby powstała zerówka. Jest nauczycielka i osoba do pomocy (sprzątaczka). Gmina nie chce się na to zgodzić i zastawia się przepisami. Czy jest przepis prawny, który mówi o tym, że nie może powstać zerówka? Czy to zależy tylko w dobrej intencji gminy?
wyślij odpowiedź


Autor: Jurek Redakcja 13.02.2007 23:03  
Odp:Powstanie zerówki
Zakładanie przedszkola to nie jest dobra wola, a obowiązek gminy. Dla poparcia tego twierdznia faktami fragmenty ustawy na ten temat.

USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Art. 5.5. Zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi należy do zadań własnych gmin.
7. Gmina prowadząca szkołę lub przedszkole odpowiada za jej działalność. Do zadań gminy należy w szczególności:
1)zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
2)wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie,
3)zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkoły lub placówki,
4)(wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych.
Art. 6. Przedszkolem publicznym jest przedszkole, które:
1)prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
2)przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
3)zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
tezy z piśmiennictwa

Art. 14. 1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3-6 lat.
3. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.
3a. Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
4. Zapewnienie warunków do spełniania obowiązku, o którym mowa w ust. 3, jest zadaniem własnym gminy.
Art. 14a. 1. Rada gminy ustala sieć prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2. Sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych powinna być ustalona tak, aby wszystkie dzieci sześcioletnie zamieszkałe na obszarze gminy miały możliwość spełniania obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, a droga dziecka sześcioletniego z domu do najbliższego publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej nie przekraczała 3 km.

wyślij odpowiedź


Dodaj swoją opinię
Tytuł:
Komentarz:
Imię, nazwisko:
Adres email:
 
  ###   #   #####  ####### 
 #  #  ##  #   # #  # 
 #   # # #     #   #  
 #   #  #   #####   #  
 #   #  #     #  #   
 #  #   #  #   #  #   
  ###  #####  #####   #   
Kod zabezp.:

     
 góra     powrót
© STEP   |   Design by 3xw.pl   |   Hosting Infocomp