MAŁE DZIECKO
 
RADY I PORADY
 
PRZEDSZKOLE
 
KĄCIK NAUCZYCIELSKI
 
     
O PRACY PRZEDSZKOLI I NAUCZYCIELEK

Forum > O PRACY PRZEDSZKOLI I NAUCZYCIELEK > Ile godzin sześciolatek w w szkole?
rozpocznij nowy wątek   |  lista wątków  |   lista kategorii  

Autor: EWA_K 29.01.2007 17:10  
Ile godzin sześciolatek w w szkole?
Mam pytanie: Ile godzin powinien być sześciolatek w tak zwanej "zerówce" szkolnej?
W salach nie ma zabawek, gier i miejsca na zabawę. Dzieciaki siedzą normalnie po pięć godzin w ławkach, mają zwyczajne przerwy ( jak uczniowie). Ale dla odmiany: moje dziecko w klasie drugiej ma 23 godziny ( lekcyjne)tygodniowo, natomiast sześciolatek ma 25 godzin ( zegarowych)zajęć dydaktyczno-wychowaczych +2x gimnastyka korekcyjna + 2x religia( po 30 min), czyli łącznie 28 godzin ( zegarowych) tygodniowo. Czy to jest zgodnie z jakimiś aktami prawnymi o oświacie?
wyślij odpowiedź


Autor: Jurek 29.01.2007 22:16  
Odp:Ile godzin sześciolatek w w szkole?
Sprawy o które Pani pyta regulują rozporządzenia MEN i ustawa o systemie oświaty. Sądzę, że warto w tej sprawie przytoczyć najważniejsze zapisy, ponieważ nie ilość godzin budzi zastrzeżenia, lecz nieodpowiednie warunki do realizacji zadania właściwego przygotowania dzieci do szkoły. Dziecko w „zerówce” winno mieć stworzone warunki i otoczenie przedszkolne, a nie jak z opisu wynika szkoły podstawowej. Za stworzenie niezbędnych warunków odpowiada gmina. Można więc jedynie proponować aby zgodność z wymogami zbadał Kurator Oświaty odpowiedzialny za nadzór pedagogiczny.

Podstawową regulacją prawna określającą założenia oświaty w tym wychowanie przedszkolne jest ustawa o systemie oświaty, z dnia 7 września 1991 r.
Z najistotniejszych zapisów tam zawartych należy wymienić artykuły:
Art. 14. 3. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.
4. Zapewnienie warunków do spełniania obowiązku, o którym mowa w ust. 3, jest zadaniem własnym gminy.
Art. 31. Kurator oświaty, w imieniu wojewody, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oświaty określone w ustawie i przepisach odrębnych na obszarze województwa, a w szczególności:
1)sprawuje nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i przedszkolami, które znajdują się na obszarze danego województwa,

Art. 33. 1. Nadzór pedagogiczny polega na:
1)ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół i przedszkoli,
2) analizowaniu i ocenianiu efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i przedszkoli,

Art. 34. 1.Jeżeli szkoła lub przedszkole prowadzi swoją działalność z naruszeniem przepisów ustawy, organ sprawujący nadzór pedagogiczny może polecić, w drodze decyzji, usunięcie uchybień w wyznaczonym terminie.

Zgodnie z rozporządzeniem MEN celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturowym i przyrodniczym poprzez realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Wynikające z powyższego celu zadania, dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka, realizowane winny być w ramach określonych obszarów edukacyjnych.
I. Poznawanie i rozumienie siebie i świata
II. Nabywanie umiejętności poprzez działanie
III. Odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie
IV. Budowanie systemu wartości

Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie powinien być krótszy niż 5 godzin dziennie.

wyślij odpowiedź

Autor: EWA_K 31.01.2007 12:47  
Dziekuję
Dziekuję za informacje :-)
wyślij odpowiedź

Autor: dorota 09.05.2007 09:22  
sześciolatek
proszę o podanie aktu prawnego ile godzin powinien przebywaćać sześciolatek w oddziale przedszkolnym.
wyślij odpowiedź


Dodaj swoją opinię
Tytuł:
Komentarz:
Imię, nazwisko:
Adres email:
 
  ###   #   #####  ##### 
 #  #  ##  #   # #   # 
 #   # # #     # #   # 
 #   #  #   #####  ###### 
 #   #  #  #       # 
 #  #   #  #    #   # 
  ###  ##### #######  ##### 
Kod zabezp.:

     
 góra     powrót
© STEP   |   Design by 3xw.pl   |   Hosting Infocomp