Strona główna    Prześlij do znajomego    Forum dyskusyjne    Pobierz banner    Kontakt
 
 
 
MAŁE DZIECKO
RADY I PORADY
 
PRZEDSZKOLE
 
KĄCIK NAUCZYCIELSKI
 
 
Internet
      Access denied for user 'trzyxwu_6'@'%' to database 'trzyxwu_6'No database selected
 

>> Małe dziecko >> Umiejętności i doświadczenia >> Rozwój dziecka w relacjach z rówieśnikami 

Rozwój dziecka w relacjach z rówieśnikami

Badania psychologów nad rozwojem dziecka dowiodły, że dzieci już od trzeciego roku życia spędzają więcej czasu w towarzystwie innych dzieci niż w kontakcie z dorosłymi. Dalej w ciągu wieku przedszkolnego relacje z rówieśnikami stają się coraz częstsze, bardziej trwałe, złożone i spójne. Właśnie te interakcje z rówieśnikami odgrywają ogromną rolę w procesie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym.


Relacje z rówieśnikami a rozwój społeczno- emocjonalny.

Relacje z rówieśnikami są ważnym czynnikiem socjalizacji dzieci. Dokonuje się ona przez modelowanie oraz wzmacnianie pozytywne i negatywne, takie jak: podporządkowanie się wskazówkom dorosłych, dzielenie się, pomaganie, nawiązywanie kontaktów społecznych, rozwiązywanie problemów. Funkcję wzmocnień pozytywnych pełnią takie zachowania partnerów jak udzielanie pomocy, spełnianie próśb, pochwała, uśmiech, okazywanie przyjaznych uczuć. Partnerzy mogą również posługiwać się wzmocnieniami negatywnymi, takimi jak: brak aprobaty, ganienie, krytykowanie, ignorowanie, fizyczne atakowanie. Wzmocnienia te powodują, iż dzieci unikają zachowań, po których nastąpiły kary, a powtarzają zachowania, po których nastąpiły nagrody ze strony rówieśników.
Źródłem ważnych doświadczeń wspomagających rozwój dziecka w wieku przedszkolnym są interakcje z rówieśnikami podejmowane w trakcie zabaw, szczególnie zabaw tematycznych. Dzięki nim dziecko uczy się zasad funkcjonowania w grupie społecznej, w tym reguł obowiązujących w kontaktach z różnymi partnerami. Pozytywny wpływ na rozwój społeczny dziecka wywierają szczególnie doświadczenia gromadzone w relacjach z przyjaciółmi. Przyjaciele są wyróżniani jako partnerzy zabaw i obdarzani pozytywnymi uczuciami. Dzieci pozostające w przyjacielskiej relacji, łatwiej niż dzieci nie posiadające przyjaciół, obmyślają tematy zabaw, a tym samym łatwiej porozumiewają się. Tak więc relacje z rówieśnikami szczególnie te o charakterze przyjaźni są źródłem wsparcia emocjonalnego, a co za tym idzie mają wpływ na rozwój społeczno-emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym.


Relacje z rówieśnikami a rozwój sprawności językowych i komunikacyjnych.

Dziecko będąc w relacjach z rówieśnikami porozumiewa się z nimi co korzystnie wpływa na rozwój sprawności językowych i komunikacyjnych. Rozmowa między rówieśnikami w wieku przedszkolnym stawia partnerów przed koniecznością wzajemnego włączenia się i wymaga od nich rozpoczęcia i podtrzymania dyskusji. W porównaniu z dorosłymi rówieśnicy są bardziej użytecznymi partnerami w rozmowie szczególnie na dowolny temat, gdyż rozmowa dorosły-dziecko jest kontrolowana i podtrzymywana bardziej przez dorosłego niż przez dziecko. W kontaktach z rówieśnikami dzieci częściej zabierają głos a ich wypowiedzi są dłuższe, bardziej spójne i zróżnicowane gramatycznie niż w kontaktach z dorosłymi (M. Kielar-Turska, 2000). Wraz z rozszerzeniem się kontaktów z rówieśnikami następują istotne zmiany we wszystkich aspektach dialogowanej kompetencji komunikacyjnej dziecka: nawiązywaniu rozmów z różnymi partnerami, utrzymywaniu ich niezakłóconego toku, współtworzeniu tematów oraz ich kończeniu. W wieku przedszkolnym można zauważyć duże różnice w rozwoju sprawności językowych i komunikacyjnych. Dzieciom 6-letnim częściej niż 4-letnim udaje się nawiązać dialog z rówieśnikami.
Treść wypowiedzi inicjujących 4-latków częściej ma charakter egocentryczny, a wypowiedzi
6-latków są bardziej rozbudowane i dostarczają partnerowi dość dobrze zarysowany temat potencjalnej rozmowy. Ponadto, dzieci 6-letnie częściej niż 4-letnie ponawiają próby zapoczątkowania dialogu w sytuacji gdy partner nie reaguje na wypowiedź inicjującą.
I wreszcie dzieci 6-letnie potrafią lepiej dostosować treść wypowiedzi inicjujących do czynności wykonywanych przez rówieśnika oraz do przedmiotów, które go interesują
(A. Twardowski, 1993).


Przedstawione wyżej rozważania pokazują jak ogromny wpływ na rozwój dziecka mają jego relacje z rówieśnikami. Dowodzą one, że dzieci w wieku przedszkolnym nie są wyłącznie odbiorcami edukacyjnych wpływów, ale że są również zdolne do pełnienia ról nauczycieli i pomocników. W swoim towarzystwie dzieci uczą się tego, czego nie nauczyłyby się w towarzystwie dorosłych: cech przywódczych, podziału ról, podporządkowania się normom, radzenia sobie z wrogością i rozwiązywania konfliktów, współpracy itp.
(H. R. Schaffer, 2005). Ten istotny wpływ relacji z rówieśnikami w procesie rozwoju dziecka jest często kwestionowany przez dorosłych, a szczególnie profesjonalistów, którzy według Andrzeja Twardowskiego powinni zrozumieć, że bywają sytuacje, w których dziecko
,,z niewielką pomocą swoich przyjaciół” może osiągnąć równie wiele, a nawet więcej, niż wtedy, kiedy edukują je wyłącznie specjaliści (2009).


Bibliografia:
Twardowski A. ,,Wpływ relacji z rówieśnikami na rozwój dziecka” 2009


Hanna Belicka
 
 
 
 
 
     
 
26 października 2021 
wtorek 6:57
 
HOME
FORUM
PORADNIE
PRZEDSZKOLA
 
 

REKLAMA

Access denied for user 'trzyxwu_6'@'%' to database 'trzyxwu_6'No database selected


 góra     powrót
© STEP   |   Design by 3xw.pl   |   Hosting Infocomp